Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Samarbeid om legemidler

 

Fire kommuner samarbeider om innkjøp av legemidler og multidose og farmasøytisk tilsyn og opplæring.

Det er nå utarbeidet konkurransegrunnlag for levering av legemidler, multidose og opsjon på farmasøytisk tilsyn og opplæring for kommunene, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal. Kommunenes formål med konkurransen på legemidler er primært å dekke pleie- og omsorgstjenestens behov for legemidler knyttet til kommunenes institusjonsplasser, samt de behov som kommunehelsetjenesten for øvrig har for legemidler.
 
Avtalens størrelse overskrider EØS-terskelverdi, og prosedyren er åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III. Avtalen vil gjelde for to år med mulighet for prolongering ett år av gangen i ytterligere to år.
 
Multidose
Multidose er omtalt som et av tiltakene i Legemiddelmeldingen, Stortingsmelding nr. 18 (2004-2005) «Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk» og myndighetene ønsker å stimulere til økt bruk av multidose.

Multidosepakkede legemidler benyttes i økende grad i kommunehelsetjenesten i Norge. Undersøkelser har vist at innføring av multidosepakkede legemidler bidrar til økt kvalitet og sikkerhet rundt legemiddelhåndteringen i kommunen, noe som igjen skal sikre riktigere legemiddelbruk hos den enkelte pasient. Med multidose menes at alle tabletter og kapsler for hvert doseringstidspunkt er pakket i poser i sammenhengende remser til hver enkelt pasient. Hver pose er merket med pasientens navn og fødselsdato, samt dag, dato og tidspunkt for inntak. Posene har også opplysninger om innhold (tabletter/kapsler, navn, styrke, antall).

Multidosene pakkes maskinelt hos produsent av multidose, og transporteres til lokalt apotek. Innholdet i hver multidosepakke er garantert hos produsenten. Vanligvis leveres poser for 14 dager, men andre pakkeintervall kan avtales. Med få unntak kan de fleste tablettene pakkes. Multidosepakking av legemidler gir en kvalitetsforbedring av legemiddelbruken og er et virkemiddel for å sikre bedre medisinhåndtering for pasienter med mange legemidler og/eller med begrenset funksjonsevne. Multidose er særlig egnet for beboere på sykehjem og brukere av hjemmebaserte tjenester. Multidose er samfunnsøkonomisk lønnsomt for brukere i pleie- og omsorgstjenesten med stabil medisinering.  HELFO tilbyr kommuner avtale om refusjon på 500 kroner per år per pasient i kommune hjemmetjenesten som bruker multidose (dosedispensering).  Tilskuddet ble innført med stortingsproposisjon (St.prp.) nr. 1 (2002-2003), for å stimulere til økt bruk av multidosepakking i kommunenes hjemmetjeneste.
 
Målsetting
·         Bedre kvalitet på legemiddelhåndtering. Oppnå en trygg og god legemiddelhåndtering for alle brukere av pleie- og omsorgstjenesten, både for de som bor på institusjon og de som bor hjemme.
·         Frigjøre tid for sykepleiere og vernepleiere fra administrative oppgaver knyttet til legemiddelhåndtering.
·         Oppnå mulige miljømessige og økonomiske besparelser.
·         God kommunikasjon og samhandling omkring multidose skal gi positive effekter også på andre områder hvor bedret kommunikasjon og samhandling vil gi bedret tjenester til brukerne.
 
Oppdatert: 20.07.2015 14:55
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground