Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Politisk styringsstruktur

 

Værnesregionen fikk ny politisk styringsmodell i 2012 da det ble etablert vertskommunemodell med politisk nemnd. Styringsmodellen ble følgeevaluert i perioden fra 2013-2015.

Med bakgrunn i de utfordringer som kommunene står overfor blant annet med en rekke nye oppgaver, pågikk det i hele 2011 en prosess for å vurdere den politiske styringsstrukturen i Værnesregionen. Bakteppet er at Regionrådet i sitt møte i oktober 2010 vedtok å starte en prosess som avklarer fordeler/ulemper knyttet til tre ulike organisasjonsmodeller:
 
·       Dagens organisering av Værnesregionen
·       Vertskommune med politisk nemnd
·       Samkommunemodell
 
Da denne prosessen var avsluttet vedtok Regionrådet en felles innstilling som ble behandlet i de seks kommunestyrene før kommunevalget høsten 2011. Innstillingen var at det skulle etableres en vertskommunemodell med politisk nemnd.
 
Vinteren
 2013 ble det valgt medlemmer til de tre politiske nemndene som styrer utvalgte tjenesteområder. De politiske nemndene er Legevakt, Helse og omsorg og Barn- og unge (Barnevern og PPT). Dette er tjenester som i dag er organisert som felles tjenester for kommunene i samarbeidet. - For å gjøre koordinering og helhetstenkingen lettere sitter de samme folkevalgte i alle tre nemnder, og har en felles leder. De politiske nemndene har som oppgave å legge fram budsjettforslag, se på tertialrapporter og drøfte saker av prinsipiell karakter.
 
 
 
Styringsmodellen "interkommunalt vertskommunesamarbeid med politisk styring gjennom folkevalgte nemnder" hadde ikke vært utprøvd tidligere i Norge. Det ble derfor riktig å få en evaluering av ordningen.
 
 
Våren 2013 ble det utlyst anbud på følge
evaluering av hvordan det fungerer å ha folkevalgte nemnder i Værnesregionen. 
Følgeevalueringen skulle se på demokratisk forankring, innbyggerperspektivet, beslutningseffektivitet, samspillet mellom politikerne i nemndene og kommunestyrene og gevinstrealisering.
Det viktigste punktet i følgeevalueringen var å kunne endre kurs undervegs i de politiske nemndene for at de skal fungere godt og at det ytes gode tjenester til brukerne.
 
 
Bygdeforskning vant anbudet og gjennomførte følgeevalueringen i perioden fra våren 2013 til våren 2015. På denne måten fikk politikerne god tid før kommunevalget i 2015 til å ta stilling til om styring av lovpålagte oppgaver med politiske nemnder skulle fortsette.
 
 
Les rapportene fra følgeevalueringen av politiske nemnder her:
 
Andre relevante dokumenter:
 
Oppdatert: 18.02.2016 10:00
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground