Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Felles kvalitetssystem

 

Det er innført et felles elektronisk kvalitetssystem for Meråker, Stjørdal, Selbu Tydal og Frosta kommuner.

Hvorfor må vi ha et kvalitetssystem?
Oppfølging og grader av kontroll (jf. Kommuneloven §23 annet ledd)
internkontrollforskriften og lovverk knyttet til det.
 
Bakgrunn:
Arbeidsutvalget i Værnesregionen fattet følgende vedtak i sitt møte den 2.9.10:
Værnesregionen skal tilstrebe å etablere et kvalitets- og avvikshåndteringssystem med felles mål, ramme og organisering som omfatter alle forvaltningsområder.

Mål:
Få på plass et tilgjengelig og gjenkjennbart kvalitetssystem som inneholder alle styrende dokumenter for den kommunale tjenesteutøvelsen på alle nivå i organisasjonen. Systemet skal være enkelt å bruke og enkelt og finne fram i for alle ansatte. Vi ønsker å utvikle en ”kvalitetskultur” i Værnesregionen.

Kvalitetssystemet skal brukes til å:
 • Beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål.
 • Sikre tilgang til aktuelle lover, forskrifter, rundskriv og veiledere. Dokumentene skal være lett tilgjengelige. Samles på ett sted.
 • Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innen sitt fagfelt samt om virksomhetens internkontroll.
 • Sørge for at medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.
 • Utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser og rutiner.
 • Gi kvalitativt gode tjenester gjennom god og tilgjengelig dokumentasjon.
 • Gi økt kvalitet og trygghet for både ansatte og tjenestemottakere ved at tjenesteutøvelsen samsvarer med myndighetskrav, vedtak, standarder og prosedyrer.
 • Gi alle ansatte mulighet til å melde avvik elektronisk.
Dette vil føre til en mer aktiv avvikshåndtering ved at avvik faktisk blir meldt og behandlet på riktig måte og som bidrar til systematiske forbedringer av tjenesten. I tillegg skal det være mulig å frambringe rapporter over omfang av avvik på de enkelte enhetene og innenfor tjenesteområdene. 
 
For å få dette til å fungere må man:
 • Legge inn alle ansatte i systemet, sortere etter kommunens organisasjonsmodell for at avviksmeldinger skal kunne sendes rette leder.
 • Gi alle ansatte opplæring i å sende avviksmeldinger elektronisk.
 • Innføre rutiner for å holde dette oppdatert.
 • Utvikle og tilpasse systemet til kommunene i Værnesregionen.
 • Få et eierforhold til systemet ved at alle ansatte bidrar i prosessen (samle instrukser, rutiner, skjema, sjekklister og prosedyrer som finnes i permer rundt på enhetene). ”Fra perm til skjerm”.
Det er gitt skjønnsmidler for 2010 til prosjektet. I tillegg er det bevilget midler fra DIFI (direktoratet for forvaltning og IKT)

Arbeidsgruppen for Elektronisk kvalitetssystem foreslår at vi går videre med Enable som en forlengelse av Portalprosjektet. Ved å velge Enable som leverandør av kvalitetssystem vil vi få en ”sømløs” kobling opp i mot intranett. Enable demonstrerte en løsning for oss i møte den 14.10.2010.
 
Vedtak i Arbeidsutvalget i Værnesregionen 17.11.10:
1. Det skal inngås avtale med Enable om levering av elektronisk programvare for kvalitets- og avvikshåndteringssystem for i alt 5 kommuner (ikke Malvik) innenfor en total kostnadsramme på kr. 170’ + mva.
2. PL samordner og leder arbeidet med innlegging av data.
3. Rådmannen oppnevner ressursperson i kommunen som inngår i en faggruppe sammen med PL.
4. Gruppa legger fram framdriftsplan og ressursbruk for arbeidet i AU.

Prosjektmedlemmer :
Olaf Kåre Hofstad (IT Værnesregionen)
Bjørn Gylland (Tillitsvalgt fagforbundet Stjørdal kommune)
Gry Berg Andersen (Portalprosjektet Værnesregionen)
Ingrid Rolseth Holt (Rådmannens stab Selbu kommune)
Ragnhild Wesche Kvål (Omsorg Tydal kommune)
Elisabeth Johansen (Omsorg Meråker kommune)
Geir Olav Jensen (Ass. rådmann Frosta kommune)
Liv Heidi Valla (Prosjektleder)
 
Oppdatert: 23.07.2015 10:19
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground