Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Interkommunalt nivå

 

Dette nivået viser hvordan arbeidet med tidlig innsats og samhandling er forankret og ledet administrativ og politisk i et interkommunalt samarbeid. VR modellen er sentral i arbeidet med tidlig innsats i de fem kommunene.


Samarbeidsarenaer på interkommunalt nivå:

Politisk styring

Regionråd

Den politiske styringen av Værnesregionen utøves av Regionrådet. Kommunene har to representanter i Regionrådet (RR), ordfører og opposisjonsleder eller annen representant fra formannskapet.

Politisk nemd for barn og unge

En løsning med vertskommune med politisk nemnd ble utviklet og implementert som styringsløsning fra 2012. Politisk nemnd for barn og unge har 15 medlemmer og har helhetlig beslutningsmyndighet for barnevernstjeneste og PPT.


Administrativ styring

Arbeidsutvalget

Den administrative styringen utøves av Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget (AU) består av rådmenn fra alle kommunene.


 Faglig styring     

Felles politiråd

Det interkommunale politirådet i tjenesteenhet Værnes har som mål å skape en felles forståelse på tvers av kommunegrenser om felles utfordringer, utviklingstrekk og muligheter. Tematikk som tas opp på denne arenaen bør i hovedsak være av strategisk karakter, og ha som formål å øke samhandlingen mellom politi og kommune, samt mellom kommunene med tanke på det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Deltakere på denne arenaen er ordførere, rådmenn, SLT-koordinatorer, etatssjef oppvekst, lensmenn, politikontakter.

Det interkommunale politirådet foregår en gang i året. Arenaen erstatter ikke de kommunale politirådene, men kommer som et supplement til dem.

Fagråd

Værnesregionen har et eget fagråd for helse og et fagråd for oppvekst. Fagrådene består av sektorledere fra de ulike kommunene samt andre sentrale ledere i værnesregionen; Barnevern, PPT, kommuneoverlege og samhandlingsleder. To ganger årlig har de felles fagråd. Felles fagråd er styringsgruppe for modellkommuneproosjektet og skal ha rapportering hvert halvår fra prosjektleder.

SLT 

SLT er en Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak for å koordinere kunnskap, kompetanse og ressurser mot rus og kriminalite og er i hovedsak rettet mot barn og unge og deres foreldre og foresattet. SLT modellen er utviklet av Kråd som er regjeringens spesialorgan for forebygging av kriminalitet.
SLT sikrer at de ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet, blir mer samkjørte og målrettede. Et hovedpoeng med SLT-modellen er at den er ledelsesforankret i både kommunen og politiet.
Fire av fem kommuner er SLT kommuner og har SLT koordinator, men samtlige fem er involvert i et SLT samarbeid mellom alle fem kommuner samt politiet, blant annet gjennom måntlige samarbeidsmøter og felles interkommunalt politiråd. 
 

Koordineringsgruppe for konfliktrådet (KOG)

I Værnesregionen har vi en felles koordineringsgruppe som møtes en gang pr mnd.

KOG skal være tilgjengelig for påtalemyndigheten, som rådgivende organ, i saker som kan være aktuell for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. KOG skal være tilgjengelig for ungdomskoordinator til drøfting av aktuelle problemstillinger i straffegjennomføringen, og bistå med faglige innspill knyttet til hver enkelt sak som bringes inn til KOG. Deltakerne i KOG skal i egen virksomhet bistå med informasjon og kunnskapsspredning om ungdomsoppfølging og ungdomsstraff, samt bidra til et strukturert, forutsigbart og forpliktende samarbeid.

Ungdomsråd

Alle kommuner i Værnesregionen har ungdomsråd. Ungomsrådet skal være et talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og unge. I Værnesregionen skal vi se på muligheten for å samle de ulike ungdomsrådene til å ha felles ungdomsrådsmøter en eller flere ganger årlig for å styrke samarbeid og medvirkning på tvers av kommunegrensene.

 


Felles interkommunale tjenester:

 
Værnesregionen IT er felles for kommunene og vi har felles fagsystemer for de ulike enhetene.
INNSIDA - Felles intranettside (kun for ansatte)

 

Samarbeidsavtaler med de interkommunale tjenestene beskriver blant annet styring, organisering, ansvar, rapportering og evaluering. De eksisterende samarbeidsavtalene med PPT og barnevern ligger vedlagt. Avtalene er under revidering.

Samarbeidsavtale VR Barnevern.pdfSamarbeidsavtale VR Barnevern.pdf Samarbeidsavtale VR PPT.pdfSamarbeidsavtale VR PPT.pdf


Styringsdokument

Hver kommune har sine kommunale planer som legger føringer for tiltak og satsning i hver kommune, men man har i alle kommuner i Værnesregionen en politisk vedtatt satsning på tverrfaglig samarbeid for barn og unge i et folkehelseperspektiv:

Værnesregionmodellen (VR modellen)  

VR modellen beskriver en interkommunal satsning på tverrfaglig samarbeid for barn og unge i et folkehelseperspektiv. Modellen er utarbeidet i fellesskap av de fem Værnesregionskommunene og politisk vedtatt i alle fem. Modellen har fokus på tidlig innsats og beskriver tiltak på primært, sekundært og tertiært nivå.

Den overordnede målsettingen er en reell venstreforskyvning der en samlet felles tverrfaglig og helhetlig forebyggende innsatsmot barn og unge på primær- og sekundærnivå skal medføre en reduksjon av barn/unge/familier med behov for tiltak på tertiært nivå. Barnet skal settes i sentrum - med riktig tiltak til riktig tid (tidlig innsats) for å sikre så optimale oppvekstvilkår som mulig og forebygge skjevutvikling.

(Trykk på bildet for forstørring)

 VR modell.png

6 bærende prinsipper for modellen:

 1. Å se hele mennesket

  • tidlig innsatskrever en flerfaglighet nær barnet - et bredt fagblikk for mer proaktiv innsats
 2.  En reell venstreforskyving

  •  tidlig innsats forutsetter tidlig identifikasjon - et ressurskrevende forebyggende arbeid
 3. Psykisk (u)helse og sosial kompetanse

  • tidlig innsats for en bedre og tryggere oppvekst, og et selvstendig liv i samfunnet

 4. Tverrfaglig arbeid og tverrsektorielt ansvar

  • samhandle om tiltakene, samt forene ressurser og kompetanse på tvers av faggrupper
 5. Helhet og sammenheng

  • forankring ved overordnet samordning av ansvar og oppgaveløsning i kommunene
 6. Gjennomgående forebyggingsprogram 0-18

  • forutsigbar, planmessig og en felles ramme for sosialpedagogisk og relasjonell kompetanse.

(Trykk på bildet for forstørring)

 Skjermbilde VR modell.PNG

De ulike tiltakene i modellen er inndelt i tre nivå; primær-, sekundær- og tertiærnivå og beskrives under systemnivå. 

Værnesregionmodellen barn og unge.pdfVærnesregionmodellen barn og unge.pdf


Samarbeid med eksterne aktører

St.Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF

Samarbeidsavtaler i henhold til Samhandlingsreformen gjelder for både voksne og barn. Dette gjelder utskrivning av pasienter, henvisninger/innleggelser, samtidige tjenester/koordinering, forebyggende arbeid, IKT samarbeid og beredskap osv. I tillegg er det gjort en del avtaler direkte mellom Barne og familieklinikken i Helse Nord-Trøndelag og faggrupper i våre kommuner. En ny samarbeidsavtale med BUP er nå under utarbeidelse.

 

Krisesenter

Krisesenteret i Nord-Trøndelag er et døgnåpent og gratis tilbud. Værnesregionskommunene er sammen med andre kommuner både eiere og deltakere. En samarbeidsavtale mellom kommunene som eiere og krisesenteret er nå utarbeidet, og skal nå til politisk behandling.

Kompetansesenter Rus - Midt Norge (KoRus)

Våre kommuner har signert en avtale med KoRus for perioden 2016-2018 på prosjektet «DelTa – sammen om rusfaglig kompetanse» som skal bidra til kunnskapsbasert praksis i kommunene. KoRus skal på oppdrag fra Helsedirektoratet (Hdir) bistå kommunene med kompetansestøtte på rusområdet i samarbeid med andre statlige aktører. KoRus er en viktig støttespiller i arbeidet med modellen "fra magefølelse til handling".

Familievernet

Familievernkontoret er et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Både enkeltpersoner, par og familier kan ta kontakt. Tilbudet er gratis, og det er ikke nødvendig med henvisning.

Familievernkontoret i Levanger dekker kommunene Frosta, Meråker og Stjørdal. Familievernkontoret Levanger

 

Familievernkontoret i Sør-Trøndelag dekker kommunene Selbu og Tydal. Familievernkontoret Sør-Trøndelag

Oppdatert: 12.12.2017 11:40
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground