Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Sektornivå

 Her beskrives samhandlingsarenaer og felles forebyggende tiltak i Værnesregionmodellen. Vi har også felles kvalitetssystem og prinsipper for medvirkning.


Samarbeidsarenaer

Tverrfaglige samarbeidsarenaer i hver enkelt kommune

Samordningsteam barn og unge

Alle kommuner har et samordningsteam for barn og unge. Teamet skal jobbe på systemnivå og være sammensatt av ledere fra de ulike enhetene i kommunen.

Teamet er sentralt i implementeringen av modellkommunearbeidet «Fra magefølelse til handling».

Mandat og målsetning:

 • skal bidra til utvikling og samordning av det tverrfaglige arbeidet rundt barn og unge.
 • skal bidra til at barn og unge med sammensatte behov for et helhetlig tjenestetilbud

STYRK

STYRK-møter foregår 6 ganger pr år i kommunene. Her møtes ulike virksomheter som arbeider direkte med barn og unge. Dette er alle ungdoms- og videregående skoler, barnevern, ungdomskontakten, NAV, politi, rask psykisk helsehjelp og SLT koordinator.

Hovedfokus er:

 • Best mulig samhandling på brukernivå

 • Rolle og ansvarsavklaring

 • Forebygging 

Tverrfaglig team barnehage/skole

Teamet består av ledere (styrer/rektor), barnevern, PPT, og helsesøster. Noen kommuner har også med andre fagpersoner inn i teamet. Teamet jobber på individnivå og kan ta opp saker til drøfting anonymt eller med samtykke. De ulike barnehagene/skolene, samt de andre deltakerne, kan melde inn saker eller tema til drøfting/informasjon.


Oversikt over felles tiltak for barn og unge

-VR modellen: 

Primærforebyggende tiltak:

 (Trykk på bilde for forstørring)

Nivå 1.PNG

 

Helsestasjon/Helsesøster

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten er et lovpålagt, gratis og lett tilgjengelig lavterskeltilbud for alle barn, unge og deres foreldre, uavhengig av sosial tilhørighet. Tjenesten skal jobbe helsefremmende, nettverksskapende og skal ha et «friskfokus» og er sentral i det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunene.

EPDS - kartleggingsverktøy og støttesamtale

Tiltaket er tilpasset helsesøstre og jordmødre i kommunale tjenester og spesialist-helsetjenesten.
Edinburgh-metoden er systematisk bruk av screeningverktøyet Edinburgh Postnatal
Depression Scale (EPDS) og oppfølging av de med moderate plager, gjennom støtte-samtaler etter screening. Tiltaket er et forebyggende tiltak med mål om å forebygge depresjon hos mødre, samt å redusere risikoen for negative konsekvenser av mors depresjon i forhold til barnet.

«Den første samtalen»

I oppstart av barnehage og skole skal foreldre/foresatte inviteres til "Den første samtalen". 
Hovedinnhold er:  
 • Barnets familie og nettverk
 • Barnets første leveår
 • Barnets utvikling og helse
 • Barnets tilknytning og følelsesutvikling
 • Barnets motoriske utvikling
 • Barnets språk- og kommunikasjonsutvikling
 • Eventuell utfordringer i familiesituasjon
  Her kommer de utfordrende spørsmålene;
  -rus, psykisk helse, vold, overgrep mv.
 • Avslutning; avtale om foreldresamarbeid
  - samtalen underskrives av begge parter.

Sosiale ferdigheter - plan

For å styrke sosiale ferdigheter og psykisk helse skal samtlige barnehager og skoler ha en helhetlig og gjennomgående plan (eks. program) for sosiale ferdigheter som sikrer både kontinuitet og sammenheng i det forebyggende arbeidet. Planen skal ha en metodisk tilnærming - et verktøy som også bidrar til å støtte foreldre/foresatte. På denne måten møter barn/unge/foreldre/foresatte en "rød tråd" gjennom hele oppveksten.

«Alle har en psykisk helse» u.s./vgs

"Alle har en psykisk helse" er et universelt, helsefremmende tiltak for ungdomsskole og videregående skole. Målet er å utfordre de unges holdninger til psykisk helse, ivareta egen psykiske helse samt bidra til økt kunnskap om psykiske plager og hvordan man kan få hjelp 
 

Jentegrupper/ guttegruppe 8.trinn

Guttegrupper og jentegrupper er holdningsskapende arbeid med formål:
 1. å styrke jenters selvtillit, trygghet og sosiale kompetanse 
 2. å styrke gutters identitet, selvfølelse og sosiale kompetanse

Sekundærforebyggende tiltak:

(Trykk på bildet for forstørring)

Nivå 2.PNG

DU-kurs

DU-kurs er et lavterskel depresjonsmestringskurs for ungdom. DU-kurset har 10 samlinger over 4 mnd.

 

BAPP-grupper

Dette er et tilbud til barn av foreldre med rus og/eller psykiske vansker. Tilbudet gis til barn mellom 8-12 år eller 12-16 år.

 

PIS-grupper

Tilbudet er til barn av skilte foreldre på barneskole, ungdomsskole eller videregående skole. Det består av temabaserte samlinger og er en møteplass for flere i samme situasjon.

 

Treffpunkt

Dette er et tilbud for barn fra 6-16 år som har mistet noen nære eller som har alvorlig sykdom i nær familie.

 

Vold i nære relasjoner

Barnehuset har et forebyggende tiltak for barn som har vært utsatt for, eller vært vitne til vold i nære relasjoner.

 

PMTO - rådgivning

Lavterskeltilbud til familier der foreldrene møter utfordringer i barneoppdragelsen,
men problemene ikke har blitt for store. Her settes forebyggende fokuset i sentrum. Målgruppen er 3-12 år som har utfordringer med oppførselen sin. Målet er å trene foreldre i sentrale ferdigheter og lære barnet å samarbeide.

 


 Tertiærforebyggende tiltak: 

(Trykk på bildet for forstørring)

Nivå 3.PNG
 

Ruskontrakt

Ruskontrakt er et nyttig hjelpemiddel for ungdom i risiko og deres foresatte. Målet er å stoppe et påbegynt rusmisbruk og gi ungdom en ny sjanse. Det finnes to ulike typer ruskontrakt. Den ene inngås i samarbeid med politiet og kan gi påtaleunnlatelse. Den andre er frivillig.

 

ICDP

International Child Development  Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. det er rettet mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse.

COS

Cirkle of security (COS) er et forebyggings- og behandlingsprogram for å hjelpe omsorgspersoner til å knytte seg til barn, samt kunne se, tolke og møte barns behov på en god måte.

 

PMTO - terapi

PMTO kan også brukes som terapi til familier med alvorlige atferdsvansker. Barna har ofte utviklet atferdsvansker på flere arenaer enn bare hjemme, f.eks i barnehagen, i skolen, på fritiden etc.


 Kompetanseplan

 Ansatte som jobber med barn og unge i kommunene vil bli gitt opplæring i modellen, med spesielt fokus på handlingsveileder og tilhørende verktøy i 2018.

Det vil tilbys en kompetansepakke til kommunene i samarbeid med RVTS (Ressurssenter om Vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) og KoRus (Kompetansesenter Rus) i 2018 innenfor temaene:

 • Barn i risiko
 • Kompetanse til å se - tegn og symptomer
 • Avdekkende samtaler med barn

Tidlig 2018 vil det bli gjennomført en kartlegging i forhold til samarbeid og kompetansebehov. Kartleggingen vil være sentral for videre arbeid med en plan for kompetanseheving.


Internkontroll og evaluering

I Værnesregionen har vi felles intranett; "INNSIDA". Her har vi blant annet "KVALITETSSIDA" som er vårt internkontrollsystem. Her finnes en stor samling med overordnede planer og strategier, rutiner og prosedyrer. Her melder man også avvik.


 Brukermedvirkning

Ved en bekymring for et barn skal barn og foresatte:

 • involveres tidligst mulig

 • være sentral i samarbeidet

Dette vil være et grunnleggende prinsipp i arbeidet med å utvikle og implementere handlingsveiledere. 

 

På systemnivå skal brukermedvirkning være et sentralt prinsipp under utarbeiding av planer og tiltak. Aktuelle brukergrupper skal involveres og høres.

Oppdatert: 06.12.2017 11:57
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground