Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Individnivå

 Dette nivået beskriver arbeidet som gjøres rundt enkeltbarn og familier, - fra magefølelse til handling. Her ligger handlingsveiledere og verktøy som beskriver rutiner og arbeidsform for de ulike enhetene ved bekymring for et barn.


Viktige prinsipper

Brukermedvirkning

Ved en bekymring for et barn skal barn og foresatte:

  • involveres tidligst mulig
  • være sentral i samarbeidet

Samtidighetsansvar

Samtidighetsansvar innebærer at du er ansvarlig for å følge opp barnet/ungdommen, også etter at bekymring er meldt til andre instanser.


Handlingsveileder

Handlingsveilederen er et verktøy som skal gjøre det enkelt å handle når en bekymring oppstår. Inne i den digitale handlingsveilederen finner du trinnvis rutiner og verktøy.

Skjermbilde.PNG

 Handlingsveileder Værnesregionen


Viktige telefonnummer

Barnevernstjenesten: 74 83 35 00

Barnevernsvakten: 02800

Krisesenteret Nord-Trøndelag: 74 07 77 10 

Barnehuset Trondheim: 73 89 57 00

slideshow_alarmtelefonen_for_barn_og_unge.jpg


Barns råd til voksne:

• Gi info til barn om hva voksne har lov til

• Forklar hva vold og overgrep er

• Fortell hvem som får vite det vi forteller

• Tro på oss når vi forteller

• Vis at dere tåler det vi forteller

• Vis trygghet, spør konkret, ikke bruk teknikker

• Lytt tålmodig, ikke slipp det vi sier

• Vis følelser, gi oss varme og kjærlighet

• Hjelp med å ta fra oss skyld og skam

• Avtal og skriv referat sammen med oss

• Fortell alltid videre i samarbeid med oss

Kilde: Forandringsfabrikken


 Statlige retningslinjer

  • "Det du gjør, gjør det helt». Bedre samordning av tjenestene for utsatte barn og unge. NOU 2009: 22
  • "Svikt og Svik" Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep ov omsorgssvikt. NOU 2017:12

 

Kommunalt ansatte har flere ulike lovverk å forholde seg til. De mest sentrale innenfor arbeidet med barn og unge er:

Barnekonvensjonen

Forvaltningsloven

Barnevernloven

Barneloven

Barnehageloven

Opplæringsloven

Psykisk helsevernloven

Menneskerettsloven

Politiloven

Helse og omsorgstjenesteloven

Pasient og brukerrettighetsloven

Spesialisttjenesteloven

 

På regjeringens hjemmesider finnes det oppdatert informasjon om utviklingen av arbeid med barn, unge og deres familier. https://www.regjeringen.no/no/dep/bld/id298/

Oppdatert: 22.08.2018 08:01
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground