Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

 Bo lengre hjemme

 Værnesregion var de første i Norge til å ta i bruk velferdsteknologi, der mottak av sensorsignaler skjer i den elektroniske pasientjournalen.

 Lik Værnesregionen-velferdsteknologi på facebook:

 

 

Kommunene i Værnesregionen deltar i Det Nasjonale programmet for velferdsteknologi som 5 av 32 kommuner.

Hovedmålene i programmet er å gi personer med helseutfordringer trygghet til å kunne bo i egen bolig lengst mulig, og muligheter til å mestre eget liv og helse. Programmet har et kommunalt perspektiv der tjenesteinnovasjon er et sentralt virkemiddel. Hovedoppgavene er å utvikle og prøve ut velferdsteknologiske løsninger i kommunene, skape og spre kunnskap om velferdsteknologi, bidra til gode modeller for innføring og bruk, og å etablere standarder og IT-arkitektur for velferdsteknologi.

 

Vi har testet ut ulike teknologiske løsninger, og pr i dag kan vi tilby trygghetsplakker som en del av pleie og omsorgstjeneste, eller som et forebyggende tiltak:

 

Trygghetspakken inneholder teknologi som:   

  • Dørsensor

Gir et varsel til hjemmetjenesten eller pårørende når døra til  boligen åpner seg i en gitt tidsperiode

  • Bevegelsessensor

Gir et varsel til helsetjenes-ten ved bevegelse i boligen i en gitt tidsperiode

  • Fallsensor

Gir et varsel til helsetjenesten ved fall

  • Sengesensor

Gir et varsel til pårørende/helsetjenesten hvis bruker ikke er tilbake til senga etter en gitt tidsperiode

  • Medisindispenser
Gir et varsel når det er på tide å ta medisin. Kan gi et varsel til pårørende/ bruker hvis medisin ikke er tatt
  • GPS
Sporingsteknologi som kan gi et varsel hvis brukeren har gått lengre unna enn planlagt, og ikke kan finne veien hjem. Kan se GPS-en i en kartapplikasjon slik at man kan oppsøke bruker og bistå ved behov.
 
 
 
Informasjon fra noen av disse sensorene blir sendt til pleie og omsorgssystemet i kommunen (Visma Profil Omsorg). Hjemmebasert omsorg som mottar alarmsignal, og oppsøker bruker. Det betyr i praksis at alle varsler fra ulike sensorer (f.eks dør) samles ett sted  og man får en god og helhetlig oversikt.

 

I samarbeid med Værnesregionen og visma har det blitt utarbeidet informasjonsvideo av prosjektet:
 
 
Andre sensorer som blir tatt i bruk, kommer sensorsignalet inn på en mobiltelefon hos hjemmetjenesten i sonen/kommunen, eller hos pårørende.
 
Erfaringer i bo lengre hjemme- prosjektet har pekt på hvor skal all data behandles og lagres. Våre erfaringer er at i stor skala kan det være uheldig/lovstridig å la all sensordata bli registrert og behandlet av utøvende helsepersonell. Vi ser behov for en utvidet alarmsentral som bygges på dagens trygghetsalarmfunksjon som håndterer signaler for avklaring om det krever en aksjon av helsetjenesten.
 
Stjørdal kommune har dette prosjektet som ett av sine satsinger. Les på Stjørdal kommune sin hjemmeside om de prosjektene som er i kommunen.
 
 
Bakgrunn:
Stjørdal og Selbu gikk i front for å prøve ut sensorteknologi med oppdatering inn i elektronisk pasientjournal i 2013. Dette har vært et prosjekt som har fått stor nasjonal interesse, og mye omtale i medier. I løpet av 2014 har alle kommunene i regionen og alle enheter med hjemmetjeneste i Stjørdal tatt sensorteknologien i bruk hos hjemmeboende personer. I hele regionen er det til sammen 25 trygghetspakker som er/ har vært i bruk.
 
Det er utarbeidet en kvalitativ studie: Implementering av velferdsteknologi, kvalitativ studie. Hvilken nytte og hvilke utfordringer erfarer ansatte i kommune helsetjeneste?

 


Her er en artikkel fra Computerworld som omtaler dette prosjektet

Visma har opprettet informasjonsside om prosjektet

 

 

Oppdatert: 19.02.2016 14:32
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground