Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fellestjenester - VR Helse - Velferdsteknologi - Bo lengre hjemme - Publikasjoner, referat fra samlinger og konferanser
Hopp til hovedinnhold

Publikasjoner, referat fra samlinger og konferanser

 Her blir publikasjoner om temaet velferdsteknologi lagt ut, samt lagt ut referater og notater fra samlinger man deltar på.

 

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har gitt ut et nyhetsbrev 2/16 om arkitektur og standarder for velferdsteknologi:
  • Nye anbefalinger for tekniske krav til trygghetsskapende teknologi
  • Invitasjon til EU om å jobbe sammen med oss om standardisering
  • Innovativ anskaffelse av lokaliseringsteknologi
  • Hvordan KomUT-nettverket i Norsk helsenett vil kunne bistå med veiledning om våre tekniske anbefalinger
  • Nasjonalt velferdsteknologiprogram på EHiN2016

Nyhetsbrev 2 -2016.pdfNyhetsbrev 2 -2016.pdf

 

 

Direktoratet for e-helse har gitt ut et informasjonsfolder omkring standarder for velferdsteknologi: 

Kommunene og velferdsteknologi- hva og hvordan.pdfKommunene og velferdsteknologi- hva og hvordan.pdf  

 

 

Artikkel på NRK om bruk av teknologi:

http://www.nrk.no/norge/_-teknologi-utelukker-ikke-omsorg-1.11051809

 

Helsedirektoratet  har utgitt Rapport IS-2416 "Første gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger". Her blir det gitt anbefalinger på hvilke områder som bør prioriteres når man skal starte opp og videreføre prosjekter på velferdsteknologiområdet.

Første gevinstrealiseringsrapport - Nasjonalt velferdsteknologiprogram.pdfFørste gevinstrealiseringsrapport - Nasjonalt velferdsteknologiprogram.pdf

 

Før man tar i bruk velferdsteknologi, skal man sikre seg at man yter forsvarlige tjenester. Derfor må man vurdere faglig, etisk og juridisk om teknologi kan tas i bruk. Høskolen i Ålesund har utarbeidet et notat "Erfaringsnotat- Tildeling av varslings- og lokaliseringsteknologi". Dette notatet baserer seg på erfaringer fra utprøving av velferdsteknologi i kommunene i Midt-Norge. Er man i tvil om teknologi kan benyttes bør dette leses før man eventuelt setter teknologi i drift 

Erfaringsnotat Tildeling av varslings- og lokaliseringsteknologi.pdfErfaringsnotat Tildeling av varslings- og lokaliseringsteknologi.pdf

 

Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Telenor Objects har utgitt et notat om overgang fra analogt til digitalt telenett.

Fra analogt til digitalt telenett-info fra telenor objects.pdfFra analogt til digitalt telenett-info fra telenor objects.pdf

 

PA Consulting har i oppdrag fra Helsedirektoratet foretatt en kartlegging av hvordan alarmmottak for velferdsteknologiske løsninger er organisert i Norge, Sverige, Danmark, Storbritania og USA. Denne publikasjonen, utgitt Oktober 2014, skal gi kommunene inspirasjon i det videre arbeidet med implementering av velferdsteknologi.

Organisering av alarmmottak i Norge og utlandet:

2014_10_PA_rapport_om_alarmmottak.pdf2014_10_PA_rapport_om_alarmmottak.pdf

 

I 2014-2015 ble det arrangert læringsnettverk for velferdsteknologi for kommunene i Midr-Norge. For kommunene i Nord-Trøndelag var det Stjørdal kommune som arrangerte. Det er utarbeidet en rapport på erfaringene med læringsnettverk for velferdsteknologi i Midt-Norge:

Rapport læringsnettverk for velferdsteknologi Midt-Norge.pdfRapport læringsnettverk for velferdsteknologi Midt-Norge.pdf 

 

Helsedirektoratet publiserte i Oktober 2014 et dokument som gir anbefalinger til kommuner innen det velferdsteknologiske området.

Anbefalingene er tatt frem av nasjonalt velferdsteknologiprogram, som Helsedirektoratet er gitt et gjennomføringsansvar for. Den nasjonale satsingen har som hovedmålsetning å møte behovet kommunene har for informasjon, kunnskap, arbeidsverktøy mv. for å tilrettelegge for bred bruk av velferdsteknologiske løsninger. I tillegg er Helsedirektoratet gitt et særlig ansvar for standardiseringsarbeidet på det velferdsteknologiske området.

Anbefalinger offentlig rapport.pdfAnbefalinger offentlig rapport.pdf

 

Helsedirektoratet publiserte en rapport i Juni 2012; Velferdsteknologi. Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030

Bakgrunnen for fagrapporten er forslaget i NOU 2011:11 «Innovasjon i omsorg» om en Teknoplan 2015. Planen skal muliggjøre at velferdsteknologiske løsninger tas i bruk som verktøy i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samt muliggjøre at mennesker, ved hjelp av velferdsteknologiske løsninger, gis mulighet til bedre å mestre eget liv og helse.

Rapporten gir et kortfattet bilde av status for bruk av velferdsteknologi og de utfordringer som synes å prege området. I tråd med bestillingen fra departementet, gis det anbefalinger om målsetninger, satsingsområder og tiltak for hvordan det velferdsteknologiske mulighetsrommet kan bli til nytte for befolkningen og bli en del av kommunenes oppgaveløsning.

Fagrapport velferdsteknologi.pdfFagrapport velferdsteknologi.pdf

 

 

 

Notater fra samlinger og konferanser:

 
Det ble arrangert Nasjonal konferanse for velferdsteknologi på Fornebu 25.-26. April 2016; notater gjort under konferansen:
 
 
Oppdatert: 13.11.2016 20:55
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground