Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fellestjenester - VR Helse - Velferdsteknologi - Utredning felles alarmsentral
Hopp til hovedinnhold

Utredning felles alarmsentral

 

 Vi utreder ulike modeller for felles alarmmottak i regionen for å kunne gi gode, kvalitative og effektive tjenester til våre innbyggere.

Helsedirektoratet publiserte en rapport i oktober 2014; «Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området». Rapporten gir råd til kommunene om overgang fra analog til digital kommunikasjonsplattform, anbefalinger til krav kommuner bør stille til anskaffelse av digitale trygghetsalarmer og informasjon om velferdsteknologiske løsninger sett opp mot pleie og omsorgstjenestene. Anbefalingen til kommunen er blant annet å starte planleggingen av ny løsning for mottak av signaler fra trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske løsninger.

I dagens løsning av velferdsteknologi kommer sensoralarmer i elektronisk pasientjournal. I fremtiden vil mye av teknologien som blir brukt ikke være journalverdige data, men data som skal behandles og slettes/dokumenteres. Det anbefales således å ha en felles robust løsning som håndterer fremtidens teknologi. Det er godt kjent at analogt telefoninett skal fases ut. Det gir utfordringer for kommunene, da de fleste trygghetsalarmer nytter analoge telefonlinjer i dag. Overgang til digital kommunikasjons-plattform åpner samtidig opp et unikt mulighetsrom for helse- omsorgstjenestene. Derfor bør man se på dagens infrastruktur rundt eksisterende trygghetsalarm system.

Noen erfaringer:

 • God kartlegging og individuell tilpasninger er nødvendig for å få en god tjeneste.
 • Kompetanse og opplæring blant innbyggere og helsepersonell er nødvendig og en kontinuerlig prosess.
 • Utprøving av sensorer og stille krav til leverandører omkring funksjonalitet er et viktig fundament.
 • Fokus på gevinstrealisering; hvordan ta ut gevinsten av den innførte teknologien.
  Det kan være i form av kvalitet, kompetanse og/eller økonomi.

Kommunene i Værnesregionen har pr i dag ulike avtaler på bruk av trygghetsalarm. Selbu, Meråker, Frosta og Tydal har avtale med SOS International med eksternt mottak. Eksternt mottak vil si at oppringningene fra trygghetsalarmene går til en sentral som driftes av SOS International, som videre ringer hjemmetjenesten når det er et alarmanrop som krever en aksjon.

Selbu, Meråker, Frosta og Tydal leier trygghetsalarmene fra firmaet. Stjørdal kommune har eget mottak i tilknytning til dagens legevakt. De har kjøpt STT Mobilalarm system (sentralutstyr) for trygghetsalarmer, samt kjøper trygghetsalarmer fra Ascom. Alle trygghetsalarmanropene blir behandlet ved lokal alarmmottak, før evt. hjemmetjenesten blir ringt opp når det kreves en aksjon.
Trygghetsalarmene er konfigurert til og «ringe opp» en alarmsentral.  Alarmsentralene er gjerne tilpasset den løsningen som kommunens leverandør benytter. Måten alarmer og øvrig informasjon overføres på er proprietære og leverandøravhengig. Det betyr at kommunene er «låst» til valgt leverandør av brukerutstyr fordi skifte av leverandør vil medføre en større teknisk tilpasning i alarmsentralen. Dette gir som regel lite rom for utvikling av nye innovative løsninger knyttet til den eksisterende løsningen, der i blant å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger i en større skala.

På bakgrunn av erfaringer gjort innen det velferdsteknolgiske området i Værnesregionen og helsedirektoratets anbefalinger og føringer, har Værnesregionen søkt midler via helsedirektoratet for å kunne utrede overgangen fra analog til digitale løsninger.  Derfor foreslås det å utrede modeller som alle kommunene i Værnesregionen står sammen om.
På bakgrunn av dette foreslås det å utrede en felles alarmsentral underlagt Hels-IT, der man utreder ulike modeller for en alarmsentral.

Som forberedelse til eventuell en utredning har regionen fått prosesshjelp for å definere våre behov. Dette i regi av Helsedirektoratet (PA Consulting). Det anbefales at fagråd helse er styringsgruppe, og at prosjektet fortsatt organiseres under Værnesregionen IT.

Det settes ned ei prosjektgruppe med representanter fra alle kommuner, ulik yrkeserfaring og brukerrepresentant med mandat:

Utrede felles alarmmottaksløsning, utarbeidelse av kravspesifikasjon. Informasjon og kommunikasjon.
 
Det anbefales å opprette utvidet prosjektgruppe med representanter fra alle kommuner, der tillitsvalgt og øvrig personale deltar med mandat:
 
Delta ved behov på workshop, gi innspill og utfordre prosjektgruppen, bidra innenfor egne områder og deler informasjon i egne enheter.
 
Utredningen må blant annet bestå av:
 • Kartlegge dagens situasjon, ut fra kvalitet, økonomi og robusthet på dagens tjeneste
 • Dele informasjon intern/ eksternt for kompetansebygging og forankring
 • Gjennomføre workshoper
 • Gjennomføre dialogkonferanse med ulike leverandører for å skaffe oversikt over ulike løsninger
 • Ferdigstille gevinstanalyse og beslutningsgrunnlag
 • Anbefale, skrive forslag til vedtak som skal politisk behandles

 

På bakgrunn av kartlegginger og analyse av bruk av dagens trygghetsalarm i kommunene i Værnesregionen, så et stort behov for å få en felles forståelse av bruken av trygghetsalarm. Derfor har vi utarbeidet en Serviceerklræing for trygghetsalarm som er politisk forankret i alle kommuner i regionen:
 

 

Det er utarbeidet et skisse for videre arbeid med utredningen, samtidig som andre hendelser vedrørende Velferdsteknologi i regionen er dokumentert:

Tour de Helsit.png

 

 
Oppdatert: 19.02.2016 13:51
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground