Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fellestjenester - Skatteoppkreveren - Informasjon til arbeidsgiver
Hopp til hovedinnhold

Informasjon til arbeidsgiver

 

Arbeidsgiverbegrepet
Enhver som har noen ansatt i sin tjeneste plikter å svare arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse som utbetales til de ansatte og som skal innberettes. Det samme gjelder den som engasjerer noen til å utføre oppdrag, når oppdraget ikke er et ledd i selvstendig næringsvirksomhet for oppdragstaker.
Ytterligere informasjon finner du på Skatteetatens hjemmesider.

Registrering av arbeidstakere
Alle arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Et viktig unntak er selvstendig næringsdrivende, oppdragstakere og frilansere.
 
Kort om meldeplikten
Den som er arbeidsgiver plikter å registrere seg i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Slik registreringsmelding skal skje innen fredag i uken etter at vedkommende har ansatt en medarbeider. Melding om registrering kan enten sendes til NAV Aa-registeret eller direkte til Enhetsregisteret.

Den som er arbeidsgiver, plikter å sende melding til arbeidstakerregisteret om inntak av en arbeidstaker og om opphør av et arbeidsforhold senest fredag i uken etter. Plikten til å sende melding gjelder bare dersom det er meningen at arbeidsforholdet skal vare i minst sju dager, og det trolig vil innebære gjennomsnittlig arbeidstid på minst fire timer per uke. Manuelle meldinger skal sendes til NAV Aa-registeret.
I tillegg til løpende innrapportering til Aa-registeret, mottar arbeidsgiver årlig en utskrift av registeret som skal kontrolleres og returneres til NAV Aa-registeret (årskontroll).

For å gjøre innrapporteringen til Aa-registeret enklere, har man utviklet elektroniske løsninger som kan benyttes istedenfor papirblanketter. En kan enten innrapportere via lønns- og personalsystem eller sende aa-melding (via Altinn).

Ansvar ved manglende registrering
Det foreligger selvstendig ansvar med sanksjoner etter folketrygdlovens
§ 25-3 til og holde dette oppdatert til enhver tid.

NB !
I tillegg vil slik mangelfull registrering kunne medføre et økonomisk ansvar
etter skattebetalingslovens § 16-20, 2 ledd. Dette innebærer at skatteoppkrever
kan ilegge arbeidsgiver et økonomisk ansvar hvis foretaket har ansatte med
skattegjeld der skatteoppkrever kunne nedlagt trekk i lønn på den ansatte hvis
vedkommende var registrert, men ikke er det.
 
Forskuddstrekk
Arbeidsgivers plikt til å foreta forskuddstrekk er fastsatt i Skattebetalingsloven §§ 4 og 5. Trekkplikten omfatter alle ytelser som etter gjeldende bestemmelser er gjenstand for forskuddstrekk, også godtgjørelser i helt kortvarige arbeidsforhold. Det er ikke noe krav om at det skal foreligge et ansettelsesforhold.
Trekket skjer med de satser som er bestemt op lønnstakerens skattekort. Dersom lønnstakeren ikke leverer skattekort, er arbeidsgiver ifølge Skattebetalingslovens § 11 pliktig til å trekke 50% av det utbetalte. I pensjon trekkes det 30% ved ikke levert skattekort.
 
Trukne beløp skal holdes innsatt på særskilt bankkonto (skattetrekkonto), med påtegning om at kontoen gjelder skattetrekk, se Skattebetalingsloven § 11 nr. 4 og oppgjør for skattetrekk mv. § 6.
 
Arbeidsgiver er økonomisk og strafferettslig ansvarlig for at trekk blir foretatt og oppgjør gitt, jfr. Ansvarsbestemmelsene i Skattebetalingsloven kap. X.
 
Arbeidsgiveravgift
For hver oppgjørsperiode for skattetrekk (termin) skal arbeidsgiver av eget tiltak beregne den arbeidsgiveravgift som han plikter å svare og innbetale avgift til skatteoppkreveren, jfr. Folketrygdloven § 24-3 første ledd.
 
Avgiftsberegning - se Skatteetatens hjemmesider
 
I Værnesregionen gjelder følgende avgiftssatser:
Stjørdal: 14,1% Malvik: 14,1% Selbu: 10,6% Tydal:6,4%
 
Betaling
Skatt og arbeidsgiveravgift betales etterskuddsvis seks ganger pr. år med forfall 15. januar, 15. mars osv. Ved utelatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Dersom kravet ikke betales frivillig, vil skatteoppkrever iverksette tvangsinnfordring og kostnader påløper i henhold til Rettsgebyrloven.
  
Private arbeidsgivere – frivillige/veldedige organisasjoner

Når en privatperson blir arbeidsgiver
Mange privatpersoner som skal ha utført arbeid av andre mot betaling, kan være i tvil om hvilke plikter de har som arbeidsgivere overfor skattemyndighetene.

Skattemyndighetene er blant annet skatteoppkrever og skattekontor. Det er hovedsakelig skatteoppkreverkontoret som arbeidsgivere forholder seg til.
 
Det er fastsatt særskilte skatteregler som gjør det enklere og billigere for husstander å engasjere privatpersoner til arbeid i hjemmet eller på fritidseiendommen. På visse vilkår slipper man å betale arbeidsgiveravgift, og det er utarbeidet en forenklet oppgjørsblankett som gjelder både betaling av forskuddstrekk og som lønns- og trekkoppgave. Opplysninger om denne ordningen finner du i brosjyren "Lønnsarbeid i hjemmet" som du får på skattekontoret og på skatteetaten.no.

Opplysninger om skatteregler ved lønn til barnepass i eget hjem eller hos dagmamma, finner du i brosjyren "Skatteregler ved barnepass for foreldre, dagmammaer og praktikanter". En arbeidsgiver gir i noen tilfeller vederlag for arbeid i form av naturalytelser (f.eks. fri kost og losji) eller utgiftsgodtgjørelser (f.eks. bilgodtgjørelse). Skatteoppkreverkontoret i kommunen kan svare på dette og andre spørsmål.
 
 
Se videre informasjon på Skatteetatens hjemmeside eller ta kontakt med skatteoppkreverkontoret.
 
Oppdatert: 23.02.2016 09:26
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground