Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fellestjenester - Skatteoppkreveren - Søknad - betalingsvansker
Hopp til hovedinnhold

Søknad - betalingsvansker

 

Skatteoppkrever som kreditor
Skatteoppkreverkontoret har ansvar for innkreving av krav både mot personlige og upersonlige skattytere når det gjelder
  • Forskuddstrekk rskuddstrekk
  • Arbeidsgiveravgift
  • Forskuddskatt
  • Restskattestskatt
Ubetalte krav vil etter forfall bli purret. Hjelper ikke dette vil innfordring igangsettes og kravet sikres gjennom tiltak som utleggstrekk, utleggsforretning, motregning, tvangsdekning og konkurs. Skatteoppkreveren er særnamsmann og kan iverksette alle tiltak selv.
 
Betalingsavtale
Dersom den økonomiske situasjonen er slik at skattekravet ikke kan innfris ved forfall er det adgang til å søke en betalingsutsettelse eller nedbetalingsavtale.
 
Som overordnet myndighet har Skattedirektoratet innskjerpet skatteoppkrevers praksis med å innvilge betalingsavtaler. Det er strenge vilkår knyttet til å innvilge en betalingsavtale og slike avtaler vil kun innvilges unntaksvis. For å behandle en betalingsavtale må vi ha en begrunnet skriftlig søknad med dokumentasjon over økonomiske forhold.  Dette gjelder husstandens inntekter, bokostnader og forsørgelsesbyrde.  Bruk skjema for økonomisk oversikt som fås ved henvendelse til vårt kontor. Søknader som ikke er dokumentert vil bli avvist.
 
Vi anbefaler å skaffe annen finansiering av skattekrav da forsinkelsesrenten ligger en god del over styringsrenten fra Norges Bank.

Tvangsinnfordring
Når kravet er forfalt til betaling og ikke betalt vil det sendes et skriftlig varsel om tvangsinnfordring. I henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 kan tvangsfullbyrdelse tidligst skje to uker etter at skriftlig varsel er sendt.
Kravet kan inndrives ved trekk i lønn eller utleggsforretning.
 
I en utleggsforretning søker vi å få sikret et misligholdt pengekrav ved å etablere utleggspant i skyldnerens (saksøktes) eiendeler. Dekningsloven angir hva det kan tas utlegg i. Hovedregelen er at alle saksøktes formuesgoder kan gå til dekning av kravet. Utleggsforretning kan avholdes på bopel, forretnings/driftssted eller på skatteoppkreverkontoret.
 
Panteretten benyttes som grunnlag for å begjære tvangssalg/tvangsdekning.
 
Utleggstrekk (trekk i lønn)
Skatteoppkreveren kan beslutte å nedlegge trekk i lønn.
Det vil i forkant sendes et varsel om trekk i lønn. I dette varslet står det hvor stort trekk som vil nedlegges. I tillegg gis det mulighet for å gi tilbakemelding på økonomiske forhold for husstanden (inntekt og bokostnader) og evt. andre trekk som løper.
 
På bakgrunn av den tilbakemelding som gis vil skatteoppkreveren fatte en beslutning om trekk kan nedlegges og i tilfelle hvor stort dette trekket kan være. Det skal gjøres fratrekk for det beløp som skyldner og hans husstand trenger for livsopphold. Skatteoppkreveren benytter de satser for livsopphold som er anbefalt av skattedirektoratet.

Arbeidsgiver (den trekkpliktige) skal foreta trekk i samsvar med skatteoppkrevers beslutning.
 
Dersom det under trekkperioden viser seg at trekket fører til at en sitter igjen med for lite til å dekke livsoppholdet for seg selv og husstanden, må man henvende seg til skatteoppkreveren som da vil be om dokumentasjon på de økonomiske forhold for husstanden og vurdere om trekket må reduseres eller kalles tilbake.

Hvilke muligheter finnes i en vanskelig gjeldssituasjon?
Hva kan jeg søke om ?
  • Betalingsavtale
  • Betalingsutsettelse (evt. rentefri) eller
  • Ettergivelse av skatt
Grunnlagene for å søke ligger i skattebetalingsloven § 15-1 og 15-2.
Har du betydelig gjeld som du mener du aldri vil ha mulighet til å betjene? Da kan du søke gjeldsordning med alle kreditorene. Dette kan være en utenrettslig eller rettslig gjeldsordning.
 
For å søke en rettslig gjeldsordning må du ta kontakt med namsmannen i din kommune.
 
NAV har gjeldsrådgivere som kan bistå deg.
 
Ved utenrettslig gjeldsordning fremsettes et forslag direkte til kreditorene, enkeltvis eller samlet. Da er det du selv eller en medhjelper (f. eks. en advokat) som formulerer forslag og du selv som må sørge for at gjelda blir betalt i henhold til en eventuell inngått avtale.
 
Grunnlaget for å søke en rettslig gjeldsordning ligger i gjeldsordningsloven (§ 1-3 ).
 
Skyldes gjelden uriktige skjønnsligninger på grunn av manglende selvangivelse bør du ta kontakt med skattekontoret eller skatteoppkreveren for videre beskjed.
Kontakt saksbehandler direkte:
 
Fnr. 01-06 - tlf. 73 97 22 39
Fnr. 07-13 - tlf. 73 97 22 46
Fnr. 14-19 - tlf. 73 97 22 38
Fnr. 20-26 - tlf. 73 97 22 45
Fnr. 27-79 - tlf. 73 97 22 42
 
Oppdatert: 23.02.2016 09:16
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground