Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fellestjenester - PPT - Grunnskoleteam
Hopp til hovedinnhold

Grunnskoleteam

 

PPT i Værnesregionen er organisert i to team på grunnskoleområdet.

Grunnskoleteam 1: (teamleder Ann Karin Ulvnes)


• Lånke skole
• Elvran skole
• Tydal barne og ungdomsskole
• Øverbygda skole
• Selbu ungdomsskole
• Kvislabakken skole
• Haraldreina skole
• Fosslia skole
• Bell skole
• Stokkan ungdomsskole
 
Grunnskoleteam 2: (teamleder Kristin Hognestad)

• Meråker skole
• Forradal oppvekstsenter
• Hegra barneskole
• Fagerhaug Kristne skole
• Skjelstadmark oppvekstsenter
• Fagerhaug international school
• Frosta skole
• Halsen ungdomsskole
• Hegra ungdomsskole
• Halsen skole
• Skatval skole
 

Teamene jobber etter henvendelser fra skoler, elever selv eller foresatte, og deltar ved de fleste skoler i tverrfaglige team sammen med skolens ledelse, helsesøster, barnevern og evt. andre.

Systemarbeid og organisasjonsutvikling for elever med særlige behov

Rådgiverne i de to teamene veileder skolen i forkant av henvisning, og skal bidra i fht. å legge opplæringa bedre til rette for den enkelte elev, og å finne riktig tiltak tidlig. På oppdrag fra skolen kan vi ha forelesninger eller workshops for alle ansatte. Alle skoler kan henvise systemsak til PPT.
I enkeltsaker jobber vi også med å utvikle systemet rundt den enkelte elev, for å bedre ivareta elevens særskilte behov. PPT kan bidra med kompetanseoppbygging i personalgrupper som er ansvarlige for enkeltelevers opplæring.
 
Sakkyndig vurdering

PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder særlig å tilrå rett til spesialundervisning etter Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa §5-1. Vi utreder elevens behov, forutsetninger og utfordringer, og skal ha fokus på elevens utviklingsmuligheter. PPT er rådgivende og veiledende når det gjelder opplæringens innhold, metoder, organisering og omfang.
 
Oppdatert: 04.12.2018 13:03
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground